اخبار دانشکده ها

کسب مقام  دانشجوی دانشگاه بیرجند در جشنواره جوانان برتر ایران زمین استان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۱

کسب مقام دانشجوی دانشگاه بیرجند در جشنواره جوانان برتر ایران زمین استان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۱

مهندس محمد جواد توکلی، دانشجوی دکتری مهندسی برق و مدیر عامل شرکت دانش بنیان نوین پرداز هوشمند رایین در موضوع تخصصی دانش بنیان جشنواره جوانان برتر ایران زمین استان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۱ موفق به اخذ مقام شایسته تقدیر شد.

ادامه مطلب
اخذ مجوز راه اندازی کافه کارآفرینی در دانشگاه بیرجند

اخذ مجوز راه اندازی کافه کارآفرینی در دانشگاه بیرجند

در راسـتای ارائه خدمات کارآفرینانه، علمی و رفاهی به دانشجویان دانشگاه بیرجند و همچنین هسته‌ها و شرکت‌های نوآور مرکز نوآوری و شـتابدهی دانشـگاه بیرجنـد ، زیست بوم نوآوری، فنـاوری و کارآفرینی دانشـگاه با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان خراسان جنوبی مجوز راه اندازی کافه کارآفرینی را دریافت کرد.

ادامه مطلب