دستاوردها

نمایه‌سازی چهار نشریه دانشگاه بیرجند در پایگاه EBSCO

نمایه‌سازی چهار نشریه دانشگاه بیرجند در پایگاه EBSCO

به منظور افزایش رویت‌پذیری نشریات علمی دانشگاه و استناد هر چه بیشتر به پژوهش‌های داخلی و همچنین جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های پژوهشی داخلی و خارجی، چهار نشریه Journal of Horticulture and Postharvest Research و Water Harvesting Research و Journal of Saffron Research (نشریه پژوهش‌های زعفران) و Journal of Environmental Stresses in Crop Sciences (نشریه تنش‌های محیطی در علوم زراعی) پس از پیگیری معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه به لیست نشریات پایگاه EBSCO جهت نمایش و استفاده هر چه بیشتر از مقالات منتشر شده اضافه گردید.

بیشتر
شناسایی گونه‌ای از شکم‌پایان خانواده نرینئیده متعلق به توالی‌های کرتاسه زیرین (آپتین)

شناسایی گونه‌ای از شکم‌پایان خانواده نرینئیده متعلق به توالی‌های کرتاسه زیرین (آپتین)

دکتر سیدناصر رئیس السادات، عضو هیأت علمی گروه آموزشی زمین‌شناسی دانشگاه در یافته جدید خود گونه‌ای از شکم‌پایان خانواده نرینئیده متعلق به توالی‌های کرتاسه زیرین (آپتین) را شناسایی و برای اولین بار به نام Nazemi sp. nov Oligoptyxis khorasanica Guzhov معرفی کرد. یافته استاد دانشگاه بیرجند در نماد روز ملی سنگواره ۱۴۰۲ انجمن دیرینه شناسی ایران استفاده شد.

بیشتر
تولید قرص زعفران با برند تجاری سافرانال

تولید قرص زعفران با برند تجاری سافرانال

دکتر محمدعلی بهدانی، مدیر گروه پژوهشی زعفران دانشگاه، در مصاحبه اختصاصی با روبط عمومی دانشگاه، گفت: به منظور تهیه ترکیبات دارویی مؤثر و مجوز‌دار برای پیشگیری در سرطانها و اثرات بر افسردگی و تنش‌ها، قرص زعفران با برند تجاری سافرانال در شرکت دانش بنیان فناوران بهزیست شرق تولید شد.

بیشتر
اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال (Anodal) بر کاهش نشانه‌های افسردگی

اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال (Anodal) بر کاهش نشانه‌های افسردگی

در پژوهش انجام شده، اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند با همکاری اساتید دانشگاه لرستان و دانشگاه آزاد تهران، اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال (Anodal) بر کاهش نشانه‌های افسردگی، نشخوار فکری و بی‌لذتی بررسی شد. این پژوهش توسط دکتر مهدی رضایی، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی و دکتر سمانه خزاعی، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند، دکتر محمدمهدی شریعت باقری( ازمایشگاه شناختی دانشگاه آزاد تهران)، و دکتر هوشنگ گراوند، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه لرستان انجام شد.

بیشتر
اختراع مکمل آلی مس و روی پایدار شده با عصاره فنولی پوست انار برای تغذیه نشخوار کنندگان

اختراع مکمل آلی مس و روی پایدار شده با عصاره فنولی پوست انار برای تغذیه نشخوار کنندگان

مکمل آلی مس و روی پایدار شده با عصاره فنولی پوست انار برای تغذیه نشخوار کنندگان Organic supplement of copper and zinc stabilized by phenolic extract of pomegranate peel for ruminant nutrition توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند ثبت اختراع شد.

بیشتر