جناب آقای دکتر احمد خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند در روز سه شنبه 14فروردین 97 از دانشکده مهندسی و مهندسی برق و کامپیوتر به صورت سرزده بازدیدکردند. این بازدید به منظور ارزیابی وضعیت دانشکده ها، بررسی مشکلات  و شنیدن نظرات مسئولین صورت گرفت.
با تشکر -رمضانی