به مناسبت هفته پژوهش سخنرانی علمی تحت عنوان "بکارگیری مدل سازی هندسی و نمونه سازی سریع در مجسمه سازی "توسط آقای دکتر خلیلی ریاست محترم دانشگاه در  روز چهارشنبه مورخ 96/09/22 در محل اتاق جلسات دانشکده مهندسی  با حضور اعضای محترم هیات علمی  دانشکده مهندسی برگزار شد.

IMG 6721

IMG 6720

IMG 6717