بدینوسیله به استحضار می رساند در جلسه ی هیات ممیزه دانشگاه آقای دکتر حسن حسن زاده عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک از استادیاری به دانشیاری ارتقای مرتبه علمی یافت.