از طرف هیات ممیزه دانشگاه آقای دکتر جواد خادم عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.