در روز یکشنبه مورخ 95/1/22 ساعت 11:30 جلسه دید و بازدید عید نوروز دانشکده های مهندسی و برق و کامپیوتر با آقای دکتر خلیلی ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید در این جلسه ضمن خیر مقدم روسای محترم دانشکده مهندسی و برق و کامپیوتر به آقای دکتر خلیلی جهت تشریف فرمایی ،مسائل و مشکلات آموزشی و فضاهای آموزشی مطرح شد و ایشان جهت مرتفع شدن مشکلات قول مساعد دادند.

new1 new2 new3