دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، برای انجام مراحل مختلف دفاع از پایان نامه پایان تحصیلات، قبل و پس از دفاع موظف به رعایت نکات ذیل می باشند:

مراحل اداري قبل از دفاع:

اعلام آمادگي دانشجو و استاد راهنماي وي براي دفاع از پايان نامه: بدين منظور فرم شماره 7 توسط گروه تكميل مي گردد. ريزنمرات تاييد شده دانشجو توسط مدير گروه، پيوست اين فرم مي باشد.

    تحويل دو نسخه پايان نامه به داوران: بدين منظور 2 نسخه فرم شماره 8 به اسم هريك از داوران توسط گروه تكميل و پس از شماره خوردن در دبيرخانه دانشكده به همراه نسخه هاي پايان نامه تحويل ايشان مي گردد. «داوران قبلا در جلسه گروه تعيين شده اند».
    دو نسخه فرم شماره 8 تاييد شده توسط داور به همراه فرم شماره 7 و ريزنمرات تاييد شده توسط گروه براي دريافت مجوز از تحصيلات تكميلي دانشگاه تحويل تحصيلات تكميلي دانشكده مي گردد.
    همزمان با مرحله 3: تكميل فرم شماره 15 توسط دانشجو كه به تاييد استاد راهنما، مدير گروه و مسوول پژوهشي دانشكده رسيده است. اين فرم در دبيرخانه شماره خورده و به حوزه تحصيلات تكميلي دانشگاه ارجاع مي شود.
    تحصيلات تكميلي دانشگاه حكم نماينده تحصيلات تكميلي جلسه دفاع را براي ايشان ارسال مي كنند. همزمان فرمهاي 10 و 11 و 12 توسط تحصيلات تكميلي دانشكده پيوست حكم نماينده تحصيلات تكميلي به نماينده تحويل مي شود.

مراحل اداري بعد از دفاع:

انجام اصلاحات ارائه شده در جلسه دفاع توسط دانشجو. طي فرم شماره 13 اين مورد به تاييد استاد راهنما، مسئول پژوهشي دانشكده و در نهايت مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه مي گردد. قبل از اين دانشجو فرم شماره 10 «صورتجلسه دفاع» را از تحصيلات تكميلي دانشكده دريافت و به تعداد پايان نامه ها تكثير كرده و سپس به حوزه تحصيلات تكميلي دانشكده بازمي گرداند.

    دانشجو پس از تاييد اصلاحات و صحافي نسخه هاي پايان نامه، آنها را طي فرم شماره 14 تحويل مي دهد.
    پس از تكميل دو فرم 13 و 14 و تحويل آنها را به حوزه ي تحصيلات تكميلي دانشكده، فرمهاي 10 و 12 به مديريت آموزشي دانشگاه و تحصيلات تكميلي دانشكاه و تمامي پرونده دانشجو براي طي مراحل فارغ التحصيلي به اداره آموزش دانشكده ارسال مي شوند.