کارشناس آموزشی عمران-کارشناس گروه عمران حسن بصیرانی مقدم
تصویر
05632320552
h.basirani[at] birjand.ac.ir 05632320552
دانشکده مهندسی
اداره دبیرخانه سمیه تقی زاده
تصویر
05632202049-450
دانشکده مهندسی
مسئول دفتر ریاست دانشکده حمیدرضا رمضانی
تصویر
05632202049-333
ramazanihamidreza[at]yahoo.com
دانشکده مهندسی
کارشناس آموزشی معدن حسن ضیا
تصویر
05632202301-582
ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی
کارشناس آموزشی معدن حسین عرفانی
تصویر
05632202301-494
ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی
کارشناس آموزشی مکانیک اسعد فضلی نژاد
تصویر
دانشکده مهندسی
کارشناس گروه مکانیک سیده نرجس لبافی
تصویر
05632202049-530
دانشکده مهندسی
کارشناس گروه معدن طاهره مجنونی
05632202049-526
دانشکده مهندسی
کارشناس آموزشی معدن طاهره معزی فر
تصویر
05632202301-448
ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی
کارشناس آموزشی مکانیک اسدا... مودی
دانشکده مهندسی
امور عمومی جواد موذن
05632202049-514
دانشکده مهندسی
کارشناس پژوهشی دانشکده-کارشناس آموزشی مکانیک طیبه هاشمی مقدم
تصویر
05632202301-420
ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی