گروه عمران در سال 1375 در دانشکده مهندسی تکنولوژی با ایجاد رشته کاردانی عمران روستایی تاسیس گردید و پس از آن در رشته عمران سد و شبکه و در سال 86 اولین ورودی مهندسی عمران –عمران ثبت نام شدند.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
عمران 3 10 13