رییس دانشکده مهندسی
استادیار مهدی ناصری
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/mnaseri mnaseri[at]birjand.ac.ir
گروه مهندسی عمران
05632202133 05632202133

معاون آموزشی دانشکده مهندسی
استادیار سید محمدحسین سیدکاشی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/seyedkashi seyedkashi(at)birjand.ac.ir
گروه مکانیک
05632202050-449

مسئول پژوهشی دانشکده مهندسی
دانشیار محمد مسینایی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/massinaei mmassinaei[at]birjand.ac.ir
گروه معدن
05632202050-478

مدیر گروه عمران
استادیار محسن خطیبی نیا
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/m.khatibinia m.khatibinia[a]birjand.ac.ir
گروه عمران
05632202050-523

مدیر گروه معدن
استادیار حسین نوفرستی
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/hnoferesti hnoferesti[at]birjand.ac.ir
گروه معدن
05632202050-524