رشته  مقطع گرایش  سرفصل دروس  سیلابس چارت
مهندسی مکانیک     دکتری ساخت و تولید دریافت دریافت  دریافت
کارشناسی ارشد 
دکتری تبدیل انرژی دریافت دریافت دریافت
کارشناسی ارشد
دکتری   طراحی کاربردی دریافت دریافت  دریافت
کارشناسی ارشد 
 کارشناسی  مهندسی مکانیک دریافت  دریافت   دریافت