رشته  مقطع گرایش  سرفصل دروس  سیلابس چارت
مهندسی معدن کارشناسی ارشد  مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی  دریافت دریافت  دریافت
کارشناسی ارشد  مهندسی معدن - استخراج معدن  دریافت دریافت  دریافت 
کارشناسی ارشد  مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی  دریافت دریافت   دریافت
کارشناسی ارشد  مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی  دریافت دریافت   دریافت
 کارشناسی  مهندسی معدن دریافت  دریافت   دریافت