دفتر ارتباط با صنعت مهندسی

مسئول: خانم مهندس طاهره معزی فر

تلفن: 32202050 داخلی 495