تحصیلات تکمیلی

29 فروردين 95

فرمت رفرنس دهی طرحهای تحقیق و پروژه های ارشد و دکتری

فرمت رفرنس دهی طرحهای تحقیق و پروژه های ارشد و دکتری

29 فروردين 95

فرایند دفاع در مقطع ارشد

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، برای انجام مراحل مختلف دفاع از پایان نامه پایان تحصیلات، قبل و پس از دفاع موظف به رعایت نکات ذیل می باشند:...

29 فروردين 95

آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

آیین نامه های مقطع دکتری آیین نامه های مقطع ارشد

29 فروردين 95

کاربرگ های تحصیلات تکمیلی

کاربرگ های مقطع دکتری کاربرگ های مقطع ارشد