محمد صادقی‌طبس اتومکانیک
05632202050-320

طیبه هاشمی‌مقدم انتقال حرارت
05632202050-320

طیبه هاشمی‌مقدم ترمودینامیک
05632202050-320

حسن بصیرانی مقدم تکنولوژی بتن
تصویر
05632320552 05632320551
h.basirani[at]birjand.ac.ir ساختمان آزمایشگاهی و کارگاهی عمران

محمد صادقی‌طبس جوشکاری
05632202050-320

دکتر احمدی بروغنی دینامیک و ارتعاشات
05632202133 05632202133
syahmadi(at)yahoo.com دانشکده مهندسی 2

اساتید مدعو رسم فنی ونقشه کشی
تصویر
05632320552 05632320552
h.basirani[at]birjand.ac.ir ساختمان آزمایشگاهی و کارگاهی عمران

محمد صادقی‌طبس ریخته‌گری
05632202050-320

طاهره معزی فر سنگ شناسی
05632202301-518

محمد صادقی‌طبس ضربه
05632202050-320

حسن بصیرانی مقدم عملیات نقشه برداری
تصویر
05632320552 05632320552
h.basirani[at]birjand.ac.ir ساختمان آزمایشگاهی و کارگاهی عمران

حسن بصیرانی مقدم قیر و آسفالت
تصویر
05632320552 05632320551
h.basirani[at]birjand.ac.ir ساختمان آزمایشگاهی و کارگاهی عمران

دکتر دوستی محیط زیست
تصویر
05632320552 05632320552
mdoosti[at]birjand.ac.ir ساختمان آزمایشگاهی و کارگاهی عمران

حسن بصیرانی مقدم مصالح ساختمانی
05632320552 05632320551
h.basirani[at]birjand.ac.ir ساختمان آزمایشگاهی و کارگاهی عمران

دکتر خلیلی مقاومت مصالح
05632202133 05632202050-488
khkhalili(at)yahoo.com دانشکده مهندسی 2

حسن بصیرانی مقدم مکانیک خاک
تصویر
05632320552 05632320551
h.basirani[at]birjand.ac.ir ساختمان آزمایشگاهی و کارگاهی عمران

طیبه هاشمی‌مقدم مکانیک سیالات
05632202050-320

حسین عرفانی مینرالوگرافی
05632202301-585

حسن ضیاء نقشه برداری
05632202301-582
صفحه1 از2