دانشکده مهندسی

header8

دانشکده مهندسی دانشگاه بيرجند در سال 1367 تحت عنوان آموزشکده فنی تاسيس و در سال 1368 با پذيرش دانشجو در رشته کاردانی الکترونيک آغاز به كار نمود. سرانجام در سال 1382 و در راستاي اصلاح طرح جامع دانشگاه بيرجند مصوب دفتر امور آموزش عالي سازمان مديريت این دانشکده به دانشكده مهندسي تغيير نام پیدا کرد.

دانشکده مهندسی به لحاظ تجهيزات و تنوع کارگاهها و آزمايشگاهها از توانایی بالایی برخوردار بوده و بخش عمده‌ای از اين امكانات قابل استفاده در انجام طرحهای پژوهشی در زمینه‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی می‌باشند. توسعه رشته‌هاي موجود به لحاظ كيفي، ايجاد ساير رشته‌هاي مادر مهندسي مورد نياز منطقه از قبیل مهندسی شیمی، صنایع و مواد در مقاطع تحصيلات تكميلي و ايجاد گروه‌های پژوهشي كاربردي از اهداف اساسي دانشكده مهندسي دانشگاه بيرجند می‌باشد.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
معدن 2  9 - 11
عمران  - 3 10  - 13
مکانیک 2 7 10 - 19
رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
گروهگرایشکارشناسیکارشناسی ارشددکتریجمع
 معدن     مهندسی معدن-اکتشاف 2   2
مهندسی معدن - اکتشاف معدن 72 9   81
مهندسی معدن 83 -   83
مهندسی معدن-اکتشاف مواد معدنی - 12   12
مهندسی معدن-استخراج معدن  - 4   4
مهندسی معدن- استخراج مواد معدنی - 9   9
مهندسی معدن-فرآوری مواد معدنی - 15   15
عمران    مهندسی عمران 281   281
مهندسی عمران-محیط زیست  -  15    15
مهندسی عمران -سازه  - 27   27
مهندسی عمران-مدیریت منابع آب  18   18 
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی   -  
 مکانیک مهندسی مکانیک 265  -    265
ساخت و تولید 36  36   72
تبدیل انرژی 79  26  105 
طراحی کاربردی 47 27 74 
 رشته  مقطع گرایش  سرفصل دروس  سیلابس چارت
مهندسی معدن کارشناسی ارشد  مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی  دریافت دریافت  دریافت
کارشناسی ارشد  مهندسی معدن - استخراج معدن  دریافت دریافت  دریافت 
کارشناسی ارشد  مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی  دریافت دریافت   دریافت
کارشناسی ارشد  مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی  دریافت دریافت   دریافت
 کارشناسی  مهندسی معدن دریافت  دریافت   دریافت
 رشته  مقطع گرایش  سرفصل دروس  سیلابس چارت
مهندسی مکانیک     دکتری ساخت و تولید دریافت دریافت  دریافت
کارشناسی ارشد 
دکتری تبدیل انرژی دریافت دریافت دریافت
کارشناسی ارشد
دکتری   طراحی کاربردی دریافت دریافت  دریافت
کارشناسی ارشد 
 کارشناسی  مهندسی مکانیک دریافت  دریافت   دریافت

چارت درسی کارشناسی عمران ورودی 94وبعد

ترم بندی 

 رشته  مقطع گرایش  سرفصل دروس  سیلابس چارت
مهندسی عمران      کارشناسی ارشد   مهندسی محیط زیست دریافت دریافت دریافت
کارشناسی ارشد   مهندسی سازه دریافت دریافت  دریافت 
کارشناسی ارشد  مهندسی مدیریت منابع آب  دریافت دریافت  دریافت
کارشناسی ارشد  مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی  دریافت دریافت  دریافت
 کارشناسی  مهندسی عمران دریافت  دریافت 

دریافت

دریافت